Tietosuojaseloste

Agi-Petterin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Tämä seloste on vapaasti nähtävissä Agi-Petterin internetsivustolla.

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriin liittyvät tiedustelut

   Agi-Petteri
   Laavuorentie 4
   21500 Piikkiö
   petteri@agi-petteri.fi
   040 835 8126

   Rekisteri on Agi-Petterin asiakasrekisteri.

 2. Rekisteröidyt

Agi-Petterin asiakkaina olleet ja olevat henkilöasiakkaat ja yritys- sekä yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilöt.

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittely

Rekisteriä käytetään Agi-Petterin tuotteiden postituksen osoitearkistona ja laskutusrekisterinä. Tietoja käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin. Rekisterin perusteella ei lähetetä kohdennettua markkinointia.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • asiakkaan nimi (yritys- ja yhteisöasiakkailla myös yhteyshenkilön nimi)
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tieto ostetuista palveluista ja niiden hinnoittelusta
  • ostojen maksupäivän tieto

 5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on rekisteritietoihin lakien ja asetusten mukaiset tiedonsaantioikeudet. Niitä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petteri@agi-petteri.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Mikäli poistettavaksi pyydettyä tietoa ei voida poistaa, asiakkaalle ilmoitetaan perusteltu syy tähän.

Oikeus tulla unohdetuksi

Asiakkaalla on oikeus pyyttää tulla unohdetuksi järjestelmässä niin, ettei hänen historiatietojaankaan tallenneta.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely ei perustu asiakkuuteen vaan hänen antamaansa suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, tai muiden viestijärjestelmien kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto 

Asiakasrekisteri on laskutus- ja kirjanpitorekisterin osa. Tiedot ovat rekisterissä vähintään Kirjanpitolain määrittämän vähimmäisajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee Agi-Petteri / Petteri Kerminen.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.